Grafologický rozbor vhodný pro hlubší poznání osobnosti jedince">

koule
 
 

Grafologie


Co je to vlastně grafologie? Co mohu čekat od grafologického posudku? Lze písmo změnit a grafologa zmást? Jak je možné, že z písma lze vyčíst povahu člověka?
Tyto a další otázky se asi honí hlavou laikovi, který se z blízka nikdy s grafologií nesetkal, stejně tak jsem se dotazovala i já když jsem grafologii začala studovat.Jak funguje grafologie
Grafologie ( psychologie písma) vychází z jednoduchého poznání: písmo je na papíře zaznamenaný charakteristický pohyb člověka. Pohyb, který má jedinečný švih, tah, energii, jedinečné provedení jednotlivých písmen a zároveň osobité nakládání s celou psací plochou…
   Většina z nás, pozoruje-li neznámou osobu, je schopna říci: ten člověk je ale pomalý, nejistý,unavený, nebo naopak je rychlý, chaotický, zmatený…To jsou laicky řečené základní charakteristiky temperamentu každého z nás, které jsme schopni odečíst pouze z pohybu. Pohybu, který při psaní zůstává zaznamenán na papíře.
   Uvidíte-li dva rukopisy – např. písmo submisivní dívky a písmo cholerického dominantního muže, nebudete váhat, který rukopis je čí. Každý z nás má do jisté míry talent na „odečítání“ z písmového výrazu. To je základní princip psychologie písma. Grafolog odečítá z písma drobné detaily, ze kterých je schopný poskládat Váš profil.


Jak poznat dobrého grafologa:
- nechte si předložit ukázku rozborů. Kvalitní rozbor by měl být co nejkonkrétnější.
- Měl by popsat strukturu osobnosti kandidáta ( vitalita, emocionalita, sociabilita, adaptace, morálka, sebepojetí atd…)
- Informujte se o vzdělání grafologa . Grafologie je postavená na základech psychologického výrazu, proto lze obtížně nastudovat formou měsíčního kurzu, nebo dokonce korespondenční formou. Nutné je i další sebevzdělávání a možnost supervize.
- Zeptejte se, jak grafolog postupuje při rozboru. Měl by postupovat následně: nejprve pracuje s dojmem z písma, následně se věnuje měřitelným a popsatelným znakům písma, nakonec tyto dva přístupy propojí a podrobně popíše.
- Kvalitní grafolog odmítne rukopis, který v něm vyvolává příliš silné emoce, protože si je vědom toho, že by pisatele mohl poškodit příliš subjektivním hodnocením.


Kde grafologie může pomoci


Může pomoci tam, kde člověk pochybuje například o svém nasměrování. Tam, kde cítí dlouhodobou nespokojenost a neví, z čeho pramení. Tam, kde se např. personalista rozhoduje mezi několika málo kandidáty a potřebuje pomoci získat náhled na osobní charakteristiky jednotlivých kandidátů.
   Grafologie mi také pomohla při pohovoru s kandidátem lépe dokreslit jeho profil. Písmo vám umožní zaměřit se na skutečné vlastnosti a charakteristiky, nejste „rušeni“ tím, zda byl kandidát hezky oblečený a usmíval se…
   Grafologie se dobře uplatní, chceme-li získat informace o emoční inteligenci, adaptabilitě, sociabilitě, vitalitě, temperamentu, dynamice osobnosti, o morálních předpokladech a dalších „měkkých“ charakteristikách.

   Chceme-li získat informace o konkrétních znalostech, nebo výši IQ, je lépe kontaktovat psychologa.


Grafologie - informace o písmu


Lze písmo záměrně změnit?
Na to se lidé obvykle ptávají, s jakousi nadějí, že změnou svého písma dosáhnou snad jakéhosi „neodhalení“ svých vlastností.Z teoretického hlediska – můžete se o to pokusit.
Ale zeptám se Vás : a vy víte, jak písmo změnit, aby posudek vypovídal víc ve váš prospěch? Pravděpodobnější bude, že si grafolog všimne řady nesrovnalostí, které napoví právě na snahu něco skrýt. I proto je grafologie vhodná doplňková metoda při výběru vhodných kandidátů.


Mám víc typů písma, to je asi špatné…
Píšeme-li několika styly, není to znak toho, že jste „špatný, nevyrovnaný, nepořádný“, způsob interpretace záleží na celém dalším kontextu. Většina z nás používá několik druhů písma, soukromý rukopis, oficiální atd…
   Předem bych ráda vysvětlila, že cílem grafologického posudku není hodnotit, co je dobré a co špatné. Každá osobnost je pestrá, obsahuje mnoho vlastností a charakteristik a žádná vlastnost sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Vyzrálá osobnost je pestrá škála vlastností, které jsou v relativně vyváženém poměru, taková osobnost si je vědoma svých slabších i silných stránek a je schopna náhledu a sebereflexe.
   Společnost nás ale nutí vidět věci kolem nás jako dobré, nebo špatné. I proto nemáme dobrý pocit z toho, když někdo hodnotí náš charakter. Většinou máme obavu, že budeme hodnoceni jako dobří, nebo špatní. O to ale v grafologii nejde.
   V grafologii jde o to popsat charakter člověka co nejpodrobněji, popsat jeho jedinečnost, ukázat na specifické vlastnosti a nechat na člověku samotném, jak s danými informacemi naloží. Cílem tedy není hodnotit, cílem je popsat a porozumět.


Vyhodnocení grafologie


Protože neexistuje způsob jak člověka „objektivně změřit“, je i grafologie velmi subjektivní metoda. Kvalita posudku je přímo úměrná kvalitě grafologa.
   Základem je práce s dojmem z písmového obrazu a teprve následně práce s měřitelnými znaky písma (velikost, způsob vázání, okraje atd.). Písmový obraz ale může být vnímán každým člověkem rozlišně. Každý grafolog by měl umět vědomě zacházet s emocemi, které při rozboru může nad rukopisem prožívat. Tím lze předejít zkreslenému subjektivnímu hodnocení.


Jaký písemný materiál vyžaduje grafolog k rozboru:
- popsaný nelinkovaný papír A4
- text by měl mít formu dopisu – úvod, sdělení, podpis
- neměl by být opisovaný, preferují se volné asociace na libovolné téma
- pisatel by měl být v relativně přiměřeném psychickém stavu
- údaje o pisateli: pohlaví, věk, povolání, případně údaj – levák, pravák
- nutné je, aby pisatel věděl o tom, že jeho rukopis bude zpracován grafologem a souhlasil s tím. Nelze provádět rozbory bez vědomí pisatele
Připravili jsme pro Vás něco navíc. Podívejte se SEM

Mapka cesty k Maxijobu

Hledaná pracovní pozice:

Milackove.net - internetovy psi a kocici utulek, utulky z cele CR
Sponzorský odkaz